ระเบียบ สกกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ แบบ และวิธีการในการจ่ายเงินและการขอรับเงินสินบนเงินรางวัล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> วิธีการในการจ่ายเงินและการขอรับเงินสินบนเงินรางวัล
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1819 คน
download 241 คน