ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 15 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 65ง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ไปยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
   เอกสารแนบท้าย
   ไปยกเลิก
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ ซึ่งมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นดิจิทัล พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 6096 คน
download 1253 คน