ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 05 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 101 ง ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 7 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1856 คน
download 333 คน