ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อที่ถูกทำลาย ที่ตกหรือแตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 76ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ถูกยกเลิกโดย
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทาลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลายที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
   เอกสารแนบท้าย
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยการจัดการกับเครื่องชั่งตวงวัด สินค้าหีบห่อและสินค้าที่หีบห่อถูกทำลาย ที่ตกหรือจะตกเป็นของกรมการค้าภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2565
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2295 คน
download 193 คน