ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตรวจสอบและให้คำรับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่และมีการให้คำรับรองแล้ว พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 98ง ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1661 คน
download 342 คน