ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัด เรื่อง กำหนดแบบเครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้ว ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนทพิเศษ 62 ง ลงวันที่ 15 มีนาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1372 คน
download 136 คน