ระเบียบ กกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 04 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 133 ตอนพิเศษ 53 ง ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ กกร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2547
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1761 คน
download 579 คน