ประกาศ กกร. ฉบับที่ 46 พ.ศ. 2559 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายน้ำมันปาล์ม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 09 มีนาคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 1106 คน
download 217 คน