ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2559 เรื่องราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงแนะนำ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มทะลาย ผลปาล์มร่วง
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 กุมภาพันธ์ 2559 - 12 มีนาคม 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 809 คน
download 25 คน