ประกาศ กกร. ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2559 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2559 - 09 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1276 คน
download 233 คน