คำสั่ง สกกร. ที่ 5/2559 เรื่อง มอบอำนาจให้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> กระเทียม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 09 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2561
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 414 คน
download 20 คน