ประกาศ สกกร. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขออนุญาต แบบหนังสืออนุญาตและวิธีการขนย้ายน้ำมันปาล์มลงวันที่ 26 มกราคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ผลปาล์มและน้ำมันปาล์ม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 19 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 992 คน
download 109 คน