ประกาศ กกร. ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการรับซื้อเเละการเเสดงราคารับซื้อหัวมันสำปะหลังสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อเเป้ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1310 คน
download 130 คน