ประกาศ กกร. ฉบับที่ 39 พ.ศ. 2559 เรื่อง การเเสดงเเละเเจ้งค่าตอบเเทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์วิธีการเเละเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการเผยเเพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 861 คน
download 31 คน