ประกาศ กกร. ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2559 เรื่อง การเเจ้งราคาเเละรายละเอียดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งเเละรถยนต์บรรทุก ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 851 คน
download 55 คน