ประกาศ กกร. ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2559 เรื่อง การเเจ้งราคาเเละรายละเอียดเกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ เเละยางรถยนต์ ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 852 คน
download 28 คน