ประกาศ กกร. ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2559 เรื่อง การเเจ้งเเละการปิดป้ายเเสดงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง(ก๊าซหุงต้ม) ลงวันที่ 25 มกราคม 25595

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอุปโภคบริโภค -> ก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม)
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2559
แก้ไขโดย นางสาวรัตน์ชนก ทองใบอ่อน
อ่าน 1021 คน
download 107 คน