ประกาศ กกร. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 25 มกราคม 2559

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2559 - 26 มกราคม 2560
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1657 คน
download 433 คน