ประกาศกกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายหัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น ปี 2558 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> หัวมันสำปะหลังสดและมันเส้น
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2558 - 14 พฤศจิกายน 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 958 คน
download 47 คน