ประกาศกกร. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับซื้อ และการแสดงราคารับซื้อ ข้าวเปลือก ปี 2558 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 5 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1081 คน
download 73 คน