ประกาศกกร. เรื่อง การแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ปี 2558 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> สินค้าเกษตร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1056 คน
download 133 คน