ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 12 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128 ตอนพิเศษ 85 ง 25 พฤษภาคม 2555
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1179 คน
download 91 คน