ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่จะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน หรือจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือต่อผลประโยชน์อันสำคัญของประเทศ พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128/ตอนที่ 30 ก/หน้า 19/29 เมษายน 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 14 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1034 คน
download 112 คน