ระเบียบคณะกรรมการอัยการ ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่งของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 128/ตอนที่ 58 ก/หน้า 3/21 กรกฎาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 11 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3871 คน
download 1058 คน