ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 03 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 131/ตอนที่ 27 ก/หน้า 3/2 มีนาคม 2557
จำนวนมาตรา/ข้อ : 14 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1992 คน
download 152 คน