ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการรับปรึกษาให้ความเห็นทางกฎหมายของกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มิถุนายน 2522 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ตอนที่ 124 ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2522
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 2522

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 4432 คน
download 1260 คน