ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดส่งหนังสือและคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 16 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 520 คน
download 3 คน