ระเบียบกรมบัญชีกลาง ว่าด้วยการเงินและการพัสดุ กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 18 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 3150 คน
download 482 คน