คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดที่ 1/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งวัดตวง ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 1 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   ไปยกเลิก
คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2540 เรื่อง การกำหนดเลขที่ของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัด ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
   แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2556 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   ไปยกเลิก
คำสั่งสำนักงานกลางมาตราชั่งตวงวัด ที่ 1 /2541 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2541

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 2223 คน
download 98 คน