คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 1/2558 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 875 คน
download 51 คน