ระเบียบ สกกร. ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าอื่นๆ -> อัตราการเปรียบเทียบคดี
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนพิเศษ 66 ง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 20 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 3577 คน
download 803 คน