คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 23/2558 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ :
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งกรมการค้าภายใน ที่ 86/2557 เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมการค้าภายใน ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2474 คน
download 141 คน