ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 02 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 132 ตอนพิเศษ 5 ง วันที่ 9 มกราคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2232 คน
download 296 คน