ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง การรับรองการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อำเภอควบคุมเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ปลายทาง ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 27 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
แก้ไขโดย นางสาวบุษยา ยามี
อ่าน 1243 คน
download 113 คน