ประกาศกกร. เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2558 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 มกราคม 2558 - 25 มกราคม 2559
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 132 ตอนพิเศษ 21 ง ลงวันที่ 26 มกราคม 2558
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 14227 คน
download 1209 คน