ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีพฤติกรรมการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม กรณีโฆษณาบัตร "I Wish" ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 910 คน
download 47 คน