ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลึก โดยใช้คู่ปองสองเท่า ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 24 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 809 คน
download 40 คน