ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน กรณีการห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 2 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 813 คน
download 41 คน