ประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการกำหนดเกณฑ์การรวมธุรกิจ ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 3 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 856 คน
download 47 คน