คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ที่ 1/2556 เรื่อง กำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งตวงวัด ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 26 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติมโดย
คำสั่งสำนักงานกลางชั่งตวงวัดที่ 1/2558 เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่งกำหนดวิธีการออกเลขลำดับประจำเครื่องชั่งวัดตวง ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1945 คน
download 110 คน