ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตราและเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจผลิต ซ่อม ส่วนประกอบของเครื่องชั่ง พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 20 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 14 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 05 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1337 คน
download 136 คน