ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัด ว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 25 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 26 ง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
จำนวนมาตรา/ข้อ : 13 ข้อ
Download File :
   แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการกำหนดแบบมาตรา และการจัดหาหรือสร้างห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องวัดความยาว พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1590 คน
download 68 คน