ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 01 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 36 ง ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
จำนวนมาตรา/ข้อ : 12 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2560
แก้ไขโดย นางสาวปาริมา อาจหาญ
อ่าน 1613 คน
download 124 คน