ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าต่อออกมาภายนอก (Remote Display) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 31 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 14 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2560
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2434 คน
download 244 คน