ประกาศสกกร. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาตแบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2557 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 08 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 18 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
  ไม่ระบุ
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 839 คน
download 16 คน