ประกาศกกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2557 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ข้าวเปลือก ข้าวสาร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2557 - 07 พฤศจิกายน 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 8 ข้อ
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศกกร. เรื่อง การควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร ปี 2557 ลงวันที่ 27 มกราคม 2557
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1582 คน
download 83 คน