ประกาศสกกร. เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการราคาแนะนำสินค้าเกษตร ปี 2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> สินค้าเกษตร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 29 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 4 ข้อ
Download File :
   ไปยกเลิก
ประกาศสกกร. เรื่อง ราคารับซื้อผลปาล์มทะลาย น้ำมันปาล์มดิบแนะนำ ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาไข่ไก่แนะนำ ปี 2555 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
ประกาศสกกร. เรื่อง ราคารับซื้อเนื้อมะพร้าวขาว และมะพร้าวผลแนะนำ ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาไก่สด และเนื้อไก่แนะนำ ปี 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 2361 คน
download 23 คน