ประกาศสกกร. เรื่อง ราคาไก่สด และเนื้อไก่แนะนำ ปี 2554 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2554

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> ไก่ เนื้อไก่
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 30 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 6 ข้อ
Download File :
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542
   เอกสารแนบท้าย
   ถูกยกเลิกโดย
ประกาศสกกร. เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการราคาแนะนำสินค้าเกษตร ปี 2557 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 1190 คน
download 12 คน