ประกาศสกกร. เรื่อง ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกร เนื้อสุกร ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม 2557

   รายละเอียด
หมวด :
สินค้าเกษตร -> สุกร เนื้อสุกร
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 14 พฤษภาคม 2557 - 20 พฤษภาคม 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : -
จำนวนมาตรา/ข้อ : 9 ข้อ
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ 2542

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
แก้ไขโดย Mr.Nikung Kirijang
อ่าน 773 คน
download 1 คน