พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

   รายละเอียด
มีผลใช้บังคับเมื่อ : 23 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา : เล่ม 124 ตอนที่ 84 ก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550
จำนวนมาตรา/ข้อ : 30 มาตรา
Download File :
   เอกสารแนบท้าย
   เป็นกฏหมายรองของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ปรับปรุง เมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557
แก้ไขโดย นางสาวกนกพงศ์ อนันต์สันติวงศ์
อ่าน 6762 คน
download 1817 คน